contoh SK pengangkatan pembina ekstrakurikuler

Untuk Memudahkan Pencarian Dokumen Pendidikan Gunakan Filtur Pencarian di Bawah ini

contoh SK pengangkatan pembina ekstrakurikuler

SURAT KEPUTUSAN KEPALA MA ..................................
NOMOR :  ..............................................

TENTANG
PEMBINA DRUMBAND MA ...........................

KEPALA MA .............................
KECAMATAN ........................... KABUPATEN .........................


Menimbang
:
Bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan dan keberanian serta  meningkatkan Mutu Pendidikan MA .............   Kampung Gunung Sari   melalui Extrakurikuler Drumband. Maka perlu menunjuk pembina Drumband putra dan putri di lingkungan MA .........
b
Mengingat
:
1.     Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003;
2.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3.     Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4.   Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga Extrakurikuler ................. MA ................... tahun 2015.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
Pertama
:
Sebagai Pembina Putra dan Putri Extrakurikuler Drumband di lingkungan MA Bahrul Ulum Menunjuk Saudara ......................................
Kedua
:
Pembina yang telah ditunjuk dan dianggap mampu, agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
Ketiga
:
Masing-masing melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Madrasah;
Keempat
:
Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS);
Kelima
:
Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Keenam
:
Surat keputusan ini berlaku sejak surat ditetapkan.


Ditetapkan di : ............................
Pada Tanggal : ...........................
Kepala Sekolah
...........................................
Posted by SahrulParawie
WAHANA BELAJAR & BERBAGI ANEKA DOKUMEN PENDIDIKAN Updated at: 4/21/2018 05:21:00 AM

No comments :

Post a Comment